Umlomo uyadala| A Zulu proverb

Yebo umlomo uyadala!
Kuhle ukuphokophelela empumelelweni ngisho kunezinsongo empilweni yakho.

Ujoji akame kancane ngiyibeke kahle ngoMageba lendaba.

Akungathi ngoba umakhelwane esonga, ethi “izihlahla ziyokhula zigqibe izindlu” ube usuyayekelela kukhule ukhula ludlule uphahla lwendlu. Umuntu angacabanga ukuthi ukuthobela umthetho ukufezekisa izinsongo kepha kukusizaphi?

Umuntu okusongelayo usuke vele engakuthandi, engakufiseli impumelelo. Ukufezekisa izifiso zakhe ngokudedela impilo yakho ime nse akuzumenza akuthande, ungatholukuthi kuzomnika ugqozu lokuqhubekela phambili ngezinhloso zakhe ezimbi ngempilo yakho.

Iyezwakala lento engizama ukuyichaza?

Ngathi ngixoxa ukuthi ngifuna ukufaka amaCCTV camera egcekeni kwathiwa “bazokuzonda abantu, bafune nokukubulala”. Abantu abangafuni ukuvela kumasecurity camera vele abasuke beze ngokubi, benza okubi futhi bengifisela okubi. Ukungizonda nokufuna ukubulala yikho vele okubaletha isinyenyela emagcekeni akomunye umuzi.

Akekho umuntu ozokuthakathela ukuthi uphumelele ube nenhlanhla uthandeke… Ayikho futhi into ongayenza ukuyekisa umuntu ukuthakatha. Umthakathi uyilokho umthakathi akwenzayo.

Bhekisa konke kwakho kumdali wako konke. Uye ophezu konke nophethe konke. Bayekele bathakathe, bayekele bashwabule. Sukuma uphile eyakho impilo, ubheke eyakho inqubekela phambili. Ukuzihlukumeza ngokunaka abenzokubi nabafisa okubi empilweni yakho ukuzimoshela iskhathi.

Zikhulekele. Zikhuthaze. Zikhiphe kulengcindezi yokufuna ukulawula abathakathi. Beka impilo yakho phambili. Yekela izinja zikhonkothe, vele zikhonkotha imoto ehambayo.

Ibandla alithi Amen. 🙌

Published by FabulousMeuJwara

I'm a dark-skinned black woman who loves life, fashion, food and books. I am a writer at heart. I am fat and fabulous. I enjoy traveling and exploring. I am creative and smart. Welcome to my world!

One thought on “Umlomo uyadala| A Zulu proverb

  1. Well said dadewethu .abanye ngibaphuphile today ngibabamba ebusuku egcekeni, baqale badlulisa umfana wezinkomo amabrahman ngambuza umfana ukuthi iyona ndlela le esekuhanjwa ngayo vele, njengoba kubiyelwe nje,wathula umfana wabheka emumva kanti ulinde lomndeni baqhamuka same place emva kwezindlu begqoke amasuit ablack nezingubo ezimnyama .They were so shocked to c me ngivele ngewindi ngibabuza ukuthi inkinga yabo ikuphi vele.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: