Dearest family, Let’s love and forgive each other

I got overwhelmed the other day thinking about ukhokho kakhokho wethu uMdambiso. Indoda eyayingabafuni ngempela abelumbi. “Salahlekelwa” ubukhosi basemaJwareni banikwa uDuma, saba uDumisa ngoba engeke azibandakanye nabelumbi.Wayengeyona indoda enonya, wayezazi ukuthi ungubani nokuthi yini angayifuni eduze kwakhe. Kuthe ngokushona kamfowabo uSoshangisa eMtshezi, kwafika imibiko yokungabi kuhle kwenhlalo yezingane nabafazi bomfowabo wathi mabalandwe.It is because of this act, that we can never discriminate against inzalo kaSoshangisa, sesingabaMdambiso sonke. Siyinzalo yaLuqha noLucenge.Into eba buhlungu neyosenza silahlwe icala ile yokungazwani singabandawonye. Uthole sesibizelana amaphoyisa ngoba sesidelelane kwafika la sizoshayana khona. Uthola sesinomhobholo nokungazwelani, oshiyelwe uyise umuzi edolobheni engasafuni ukuhlala nezingane zakubo kuwo. Osethole impumelelo, ekade esekelwa abazali efunda angasakwazi ukusekela abeza ngemva kwakhe. Uthole izelamani sezihambelana ezinyangeni ngoba zinukana. Uthole umuntu osezingeni lokuba ubaba ezinganeni zabafowabo abangasekho eseyizimuzimu, ekhetha iphela emasini. Kukhulunywe amazwi aziswana phezu kwezingane emndenini, amazwi aqalekisayo nanggaphi impilo. Kuningi ngeke ngakubalula konke.Singavatha, sigqoke nezimedali zenkolo, kepha sinyathela ngayo na indlela eya ekukhanyeni? Siphilisana kanjani usuku nosuku? Sizithola sesimbuluza phambi kwabantu nje, kunjani ekujuleni kwezinhliziyo zethu? Sihlebelani ngezingane zasemndenini sibadala, ingane mayona ayihlaliswa ngani phansi ikhuzwe? Sikuphi isidingo sokuhlebana? I am comforted by the way some people in our family love, support and help each other, not all is lost. I pray that ‘some’ becomes ‘most’ if not ‘ALL’ someday soon. I pray for forgiveness, healing and love for the houses of Mdambiso and Soshangisa collectively.

Published by FabulousMeuJwara

I'm a dark-skinned black woman who loves life, fashion, food and books. I am a writer at heart. I am fat and fabulous. I enjoy traveling and exploring. I am creative and smart. Welcome to my world!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: